Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ Baby Leila Collection
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ...
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ...
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ...
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ...

Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ Baby Leila Collection

พญาสี่หูห้าตา รุ่นพิเศษ Baby Leila Collection (พร้อมกำไลหินฟรีตามรูป)

การปรับแต่งสินค้า

หลังจากป้อนข้อมูลแล้วอย่าลืมกดปุ่ม 'บันทึกการเปลียนแปลง'
  • เพิ่มเติม มากสุด 250 ตัวอักษร
สีเครื่องราง
  • สีดำ
  • สีชมพู
  • สีเขียว
  • สีขาว
ขนาด
  • S
  • M
  • L
  • XL
฿2,990.00

 

พญาสี่หูห้าตา

สำนักสงฆ์สวนป่าม่อนพญาอินทร์

พระอินทร์ จำแลง แปลงกายมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากให้หากินง่ายแล้วนําเงินทองไปทะนุบำรุง พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป พญา 4 หู 5 ตานั้น

ตามความเชื่อแล้วหากใครที่มีบูชาอยู่จะหากินง่าย หยิบอะไร จับอะไรเจริญงอกงาม เป็นเงินไปทองไปซะหมด เพราะ 4 หู 5 ตานั้นกินถ่านไฟ ถ่ายมาเป็นทองคำ

อีกความหมายนั้นหมายถึงเรื่องราว เรื่องเลวร้าย จะหาย กลับกลาย เป็นดี สี่หูและห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร 4 และศีล 5 ตามลำดับ

เป็นการให้คติแก่พุทธศาสนิกให้พึงรักษาและปฏิบัติหลักธรรมดังกล่าว

สี่หูเปรียบได้กับ พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่

1.เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า

2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

3. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง

พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม

รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

ส่วนห้าตาเปรียบได้กับศีล5 ที่คงทราบดีกันแล้วทุกคน

5 รายการ
Product added to wishlist